A / B / C / Č / D / E / F / G / H / CH / J / K / L / M / N / O / P / R / Ř / S / T / U / Z /

Slovník filatelistických pojmů

Zdroj pojmů: Československá filatelie - Světová výstava poštovních známek Praga 1988.
 • AM POST
  A-POST
  Automobilová pošta

  A
  Adresní lístek
  Lístek papíru s adresou nalepený celou plochou na zásilku nebo na adresní vlečku. Adresní lístek se nesmí použít u balíků s udanou cenou do ciziny.

  Adresní páska
  Papírová páska, do níž se vkládaly zasílané nebo dosílané noviny (časopis) a na níž se napsala předplatitelova adresa.

  Aerofilatelie
  Samostatný obor filatelie zabývající se shromažďováním, studiem a hodnocením filatelistického materiálu s cílem dokumentovat rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné dopravy (letecké pošty) v různých historických obdobích.

  Aerogram
  Z francouzštiny, označení zvláštního druhu leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné.

  AIEP
  Association Internationale des Experts Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických znalců.

  AIJP
  Association Internationale des Jurnalistes Philateliques - Mezinárodní svaz filatelistických novinářů.

  Album
  Základní filatelistická pomůcka ve formě vázané, šrouby nebo pérovými deskami sevřené knihy, do niž se vkládají albové listy, na které se upevňují známky.

  Ambulantní pošta
  Druh poštovního kurzu - vlaková pošta, automobilová pošta, letecká pošta - v němž pracovníci pošty přijímají, zpracovávají a vypravují zásilky.

  AM Post
  Zkratka pro (angl.) Alied Military Post(age): část nápisu na známkách vydaných spojenci pro okupační zóny Německa po skončení 2. světové války.

  A.M.G.V.G
  Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Free Territory Trieste (Správa spojeneckých vojsk ve svobodném městě Terstu): přetisk užitý na italských známkách a celinách použitých v letech 1947-54 v americké a britské okupační zóně Svobodného města Terstu.

  A.M.G.V.G
  Zkratka pro (angl.) Alied Military Governement Venezia-Giulia (Správa spojeneckých vojsk v Julském Benátsku). Přetisk užitý na italských známkách v letech 1945-47 v oblasti Julského Benátska, obsazeného západními spojenci.

  APOST
  Cenné samolepící nálepky používané Českou poštou s. p. v automatizovaném poštovního provozu, nejčastěji vylepované na doporučená psaní, ale i na psaní cenné, obyčejné, balíky aj.

  Aršík
  Poštovní cenina ve zvláštní polygrafické úpravě určená k poštovním a propagačním účelům. Náklad aršíků bývá obvykle nižší než u známek ve standardní archové úpravě.

  ASCAT
  Association Internationale des Editeurs des Catalogues de Timres-Poste - Mezinárodní svaz vydavatelů katalogů poštovních známek.

  Atest
  Písemný výrok znalce, experta, o pravosti a jakosti daného předmětu filatelistického zájmu (poštovní známky, celiny, razítka, celistvosti). Jeho součástí může být i fotografie ověřovaného předmětu (tzn. fotoatest).

  Automobilová pošta
  Druh ambulantní pošty ve zvlášť upraveném motorovém vozidle.

  Autotipie
  Fotoreprodukční způsob tisku z výšky.

 • B
  Barevná testovací stupnice
  Značky umístěné na okrajích přepážkových archů. Jsou umístěny pod sebou a jejich tónování je odstupňováno v jedenácti stupních od nejsytějšího po nejsvětlejší. Slouží k automatické kontrole hloubky zaleptání hlubotiskových tiskových forem.

  Bianko poštovní nálepky
  Poštovní nálepky, na nichž chybí jedna tisková operace, obyčejně tisk názvu pošty, jsou to výpomocné (provizorní) nálepky pro případ spotřebování nálepek běžných (doporučních, pro cenná psaní … ).

 • Celina
  Celistvost

  C
  Celina (poštovní cenina)
  Druh poštovní ceniny s natištěnou známkou nebo jí nahrazujícím obrazem, případně nápisem (např. dopisnice, aerogram).

  Celina holubí pošty (pigeongram)
  Jednoúčelová celina určená pro přepravu zpráv poštovním holubem, obvykle zhotovená ze zvlášť lehkého papíru v rozměrech odpovídajících objemu pouzdra používaného při dopravě zpráv poštovními holuby.

  Celistvost
  Celina nebo obálka s přilepenou známkou či jiným způsobem zaplacení poštovních poplatků a s patrným poštovním úkonem (např. orazítkováním zásilky).

  Cenná zásilka
  Společné označení pro cenná psaní. Označují se velkým tiskacím písmenem V.

  Cenzura listovních zásilek
  Kontrola listovních zásilek poštovními, policejními, vojenskými, vězeňskými, celními a jinými orgány, zda neobsahují utajené informace především vojenského a politického charakteru. Potvrzení o provedené cenzuře je ve většině případech vyznačeno na zásilce a to především otiskem cenzurního razítka.

  Cenzurní páska
  Lepící páska užívaná cenzurními nebo poštovními kontrolními orgány k zalepení otevřených dopisů a balíků. Je na ni úřední označení cenzurního orgánu a výsostné znaky. Vedle ní nebo i na ní mohou být otisky cenzurního nebo cenzorského razítka.

 • Černotisk

  Č
  Černotisk
  Pomocný kontrolní otisk jednotlivých známek nebo celých tiskových forem v černé barvě. Černotisky se zhotovují před vlastním tiskem známek (v průběhu jen ojediněle).

  Číslo polní pošty
  Identifikační znak polního poštovního úřadu. Většinou se kvůli utajení a snazší manipulace se zásilkami používají jako identifikační znak čísla.

 • Denní poštovní razítko
  Desková značka na známce TGM
  Doplatné/Doplatit

  D
  Denní razítko
  Razítko sloužící k razítkování poštovních zásilek a dokladů a ke znehodnocování poštovních známek. Zpravidla obsahuje tyto údaje: název pošty nebo kurzu, časové údaje (den, měsíc, rok, hodina podání), rozlišovací značku-symbol (číslo, písmeno, kombinace obou) a poštovní směrovací číslo.

  Desková vada
  Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku přehlédnutého omylu nebo chybné kontroly technologických postupů v průběhu zhotovení tiskové formy.

  Desková odchylka
  Filatelistické označení pro změny pozorované v obrazu a kresbě známky nepřihlížející ke skutečnému tvaru tiskové formy.

  Desková vada
  Filatelistické označení pro rušivý prvek v kresbě známky vzniklý v důsledku skryté vady či poškození materiálu pro zhotovení tiskové formy (výchozího štočku, původní rytiny, molety, negativu ap.), případně v důsledku poškození a opotřebení hotové tiskové formy v průběhu dalších manipulací s ní včetně vlastního tisku.

  Desková značka
  Číslice, písmeno, symbol, bod, ornament ap., kterými byly záměrně opatřeny tiskové formy za účelem označení a rozlišení ve výrobě.

  Dodací pošta
  Pošta, která dodala, dodává nebo má dodat určitou zásilku.

  Dopisnice
  Druh listovní zásilky z kartónu nebo tuhého papíru s vytištěnou známkou.

  Dopisnice s odpovědí
  Dvojitá dopisnice, jejíž druhý díl mohl adresát použít k odeslání odpovědi.

  Doplatné, porto
  Poštovní poplatky váznoucí na zásilce a vybírané při dodání.Viz také doplatní známka

  Doplatní známka
  Poštovní známka používaná k úhradě poštovních poplatků až po skončení poštovního úkonu nebo služby. Původně známka určená k vybírání doplatného za nesprávně vyplacené zásilky.

  Doporučené psaní
  Druh zapsané zásilky. Pošta ji vydá příjemci tehdy, když potvrdí její převzetí.

  Doruční známka
  Poštovní známka k úhradě zvláštního poplatku za výhradní doručení do vlastních rukou adresáta.

  Dotisk
  Dodatečný dotisk nákladu z týchž tiskových forem.

  Dvojitý tisk
  Výrobní vada vzniklá opakovaným vložením již potištěného papíru do tiskového stroje.

  Dvojjazyčné razítko
  Poštovní razítko, jehož legenda (název pošty) je uvedena ve dvou jazykových mutacích. Na našem území se setkáváme s legendou německo-českou.

 • Nálepka Exprés na obálce

  E
  Exponát
  Výběr vhodného filatelistického materiálu ze sbírky, upravený na příslušném počtu výstavních (albových) listů a určený k vystavení na filatelistické výstavě.

  Expresní (spěšné) psaní
  Zásilka, která se na žádost odesílatele nebo adresáta doručovala spěšně, tj. co nejdříve po příchodu k dodávací poště.

 • Obálka prvního dne vydání
  Frankotyp

  F
  FDC
  Viz obálka prvního dne.

  Filatelie
  Sběratelství předmětů filatelistického zájmu, zejména poštovních cenin - známek, celin, otisků poštovních razítek apod.

  Filokartie
  Sběratelský obor zabývající se všemi aspekty sbírání a studia pohlednic.

  Filumenie
  Sbírání předmětů filumenistického zájmu, zejména zápalkových nálepek.

  FIP
  Fédération Internationale de Fhilatelie - Mezinárodní filatelistická federace, založená 1926 v Paříži.

  Fiskalistika
  Sběratelství předmětů fiskalistických předmětů, tj. fiskálních známek - kolků.

  FRAMA
  Švýcarská firma vyrábějící mj. výplatní stroje a přístroje na výdej automatových známek. Název firmy odvozen od spojení FRAnkier MAschinen.

  FRANCOTYP, frankopyp
  Výplatní stroje vyráběné německými firmami ANKER Werke A.G. a BAFRA od roku 1922. Také vžitý název pro výplatní otisk výplatních strojů v československém poštovním provozu v letech 1926 - 1946.

 • Gravury

  G
  Gravury
  Ve filatelii označení pro soustavu linek vyrývaných na okrajích některých tiskových forem (desek) pro ocelotisk z plochy. Sloužily k usnadnění funkce stěrače barvy.

 • Holubí pošta
  Poštovní známka Hradčany

  H
  Havid
  Název firmy vyrábějící ochranné obaly na známky, celiny, celistvosti apod.

  Hlubotisk
  Tisk z hloubky, při němž tisknou prohloubená místa tiskové formy.

  Holubí pošta
  V nouzových případech užívaný způsob dopravy zásilek. Častější užití v 19. stol., např. při obléhání Paříže pruskými vojsky v letech 1870 - 1971.

  Hradčany
  Vžitý souborný název emise prvních českosloenských známek vydávaných v letech 1918 - 1920.

  Hřebenové zoubkování (HZ)
  Způsob oddělování známek, při němž je perforační zařízení uspořádáno tak, že jedním úderem opatřuje zoubkováním jednu řadu známek ze tří stran, dalším úderem je ozoubkována zbývající strana a další dvě strany řady známek následující. Tak je postupně ozoubkován celý přepážkový arch.

 • CH
  Chyběnka - mankolist
  Seznam chybějících předmětů filatelistického zájmu ve sbírce nebo exponátu.

  Chybotisk
  Poštovní cenina s hrubou chybou v některém z charakteristických znaků vzniklou v průběhu přípravy tiskových forem nebo v průběhu přípravy k tisku omylem (chybou) výrobce, řádně uvedená do poštovního provozu.

 • J
  Juryman
  Porotce, odborník v hodnocení filatelistických exponátů příslušných filatelistických oborů.

 • Kosmická pošta
  Známka s kuponem

  K
  Kamenotisk
  Tisk z plochy, používající jako tiskovou formu litografický kámen.

  Katalog
  Základní filatelistická pomůcka. Seznam (přehled a ceník) předmětů filatelistického zájmu (známky, celiny ap.) zpravidla podle dat jejich vydání.

  Katastrofní pošta
  Označení pro listovní zásilky zachráněné po nehodě poštovního kurzu - např. ztroskotání lodi, havárie letadla. Katastrofní pošta bývá často silně poškozena - ohořelá, proděravělá, promočená.

  Kladívkové razítko
  Název pro razítko odvozený od jeho vzhledu, připomínající vzhledem kladívko. Princip razítkování je obdobný jako při práci s kladívkem.

  Klasická známka
  Poštovní známka nebo celina vydaná v tzv. klasickém období (1840 - 1875), tj. do doby, kdy známky, celiny a razítka byly vydávány resp. pořizovány výlučně pro poštovní potřebu a bez ohledu na filatelistické zájmy. U některých známkových zemí se z různých důvodů vžilo i podstatně kratší klasické období, u jiných opět podstatně delší, např. do konce 19. století, do 1. světové války apod. Čeští filatelisté rádi považují československé vydání známek z let 1918 - 1920, zejména známky Hradčany, rovněž za klasické.

  Knihtisk
  Nejčastější technika tisku z výšky. Barvu přenášejí na papír vyvýšená místa tiskové formy.

  Kosmická pošta
  Přeprava poštovních zásilek ze Země do kosmu nebo naopak, případně mezi kosmickými objekty. Jen výjimečně.

  Kupón
  Potištěná nebo nepotištěná plocha papíru související s vlastní známkou a tvořící výplň přepážkového archu nad předem stanovený počet známek.

 • Letecká známka

  L
  Lep
  Hmota nanesená na rubovou stranu papíru známky, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou.

  Letecká poštovní známka
  Druh poštovní známky vydané především, někdy i výhradně, k úhradě leteckého příplatku nebo celého poplatku za leteckou přepravu zásilky.

 • Známkové meziarší
  Moleta

  M
  Mache
  Označení především pro celistvosti předstírající, že jde o vhodný filatelistický materiál, kterým z filatelistického hlediska není. Jde např. o uměle vytvořenou celistvost, dodatečné orazítkování aj.

  Makulatura
  Všechny jakýmkoliv způsobem vzniklé vadné tisky známek či pomocné tisky.

  Makrofilie
  Sběratelství otisků poštovních razítek na poštovních známkách, ceninách formulářích a celistvostech.

  Meziarší
  Část přepážkového/tiskového listu spojující dva přepážkové archy. Hovoříme o známkách, které jsou spojeny vodorovně nebo svisle postupujícím potištěným nebo nepotištěným meziarším.
  Měditisk
  Tisk z hloubky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z měděné tiskové formy vyrytými nebo vyleptanými tiskovými prvky.

  Moleta
  Ocelový váleček, na jehož obvodu je umístěn jeden nebo více otisků původní rytiny. Užívá se k opakovanému přenášení originální rytiny na tiskovou desku nebo válec.

 • Nedotisk na známce
  Němá známka
  Novinová známka Merkur

  N
  Nastavovaný papír
  Nahodilá výrobní vada vzniklá přetržením a následným slepením potiskovaného pásu papíru při průchodu tiskovým strojem nebo při předchozí manipulaci s ním.

  Nedotisk
  Nahodilá výrobní vada vzniklá obvykle vniknutím plošné překážky mezi tiskovou formu a potiskovaný papír.

  Neotypie
  Firemní označení techniky hlubotisku, používané především tiskárnou České grafické unie a. s. v Praze, která v meziválečném období tiskla československé poštovní známky.

  Němé razítko
  Grafický obrazec razítka bez názvu poštovního úřadu, sloužící pouze ke znehodnocování známek.

  Němé známky
  Známky, které mají pouze obraz, popř. označení hodnoty, avšak není na nich uveden název státu.

  Notafilie
  Sběratelství zejména papírových platidel.

  Novinová známka
  Zvláštní druh poštovní známky sloužící k úhradě výplatného za novinové zásilky. Novinové známky se na zásilkách znehodnocovaly většinou razítkem dodacího poštovního úřadu. Na našem území používány od 1. 1. 1851 do 31. 1. 1949.

  Novotisk
  Otisk původní tiskové formy známek obvykle již neplatných pro účely většinou reprezentativní.

 • Obálka prvního dne vydání známky (FDC)
  Obrazová dopisnice

  O
  Obálka prvního dne (FDC)
  Filatelistické označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání celiny.

  Obálka prvního dne
  Souhrnné filatelistické označení pro celistvosti s nalepenými nebo přitištěnými známkami opatřenými poštovními razítky s datem prvního dne vydání ceniny.

  Obchodní tiskoviny
  Druh zásilek se zlevněným výplatným, které se uhrazovalo známkami pro obchodní tiskoviny.

  Obrazová dopisnice
  Dopisnice, na jejíž levé polovině adresní (přední) strany je vytištěn obraz, fotografie (nezaměňuj s pohlednicí).

  Ocelotisk
  Druh tisku z hloubky. Předloha kresby známky se převede nejprve do soustavy čar a bodů (liniová rozkresba), která je převedena fotochemicky na ocelovou destičku a poté je rytcem vyryta. Dále je rozmnožena na tiskovou formu rozmnožena moletováním. Rozeznáváme ocelotisk z plochy a rotační.

  Ofset
  Druh tisku z plochy. Tisknoucí a netisknoucí plochy jsou v téže rovině bez reliéfu.

  Ochranné rámy
  Rámy vyskytující se u knihtiskových vydáni čs. známek jako ochrana krajových řad známkových polí před nárazy najíždějícího tiskového válce a možnou deformaci tiskové formy. V lištách ochranných rámů se vyskytují různá pomocná tiskárenská označení, resp. deskové značky.

  Otisk výplatního stroje
  Druh strojového razítka, zpravidla v červené barvě, na listovních zásilkách. Vyznačuje výši výplatného spolu s místem podání a dobou úhrady.

 • Nálepka pro označení letecké pošty - Par Avion
  Polní pošta československého vojska
  Přetisk Pošta československá 1919
  Předznámkový dopis

  P
  Paarové
  Hraběcí rodina výrazně se podílející na organizaci rakouského poštovnictví na našem území v 17. - 19. století.

  PAR AVION
  Označení zásilky, přepravované letecky ve styku s cizinou, za niž je zaplacen letecký příplatek.

  Páska
  Část tiskového archu známek, vodorovně nebo svisle souvisejících známek.

  Pečetka
  Nálepka s úředním znakem, případně i názvem poštovního úřadu, používaná k uzavírání listovních uzávěrů, telegramů, poštovních zásilek apod.

  Perfin
  viz. Známka s perfinem.

  Pigeongram
  viz. Celina holubí pošty.

  Počítadla
  Čísla na okrajích přepážkových archů známek udávající celkový součet nominální hodnoty známek určitého sloupce nebo řady.

  Polní pošta
  Vojenský poštovní úřad, který zajišťuje poštovní spojení.

  Porto
  Viz doplatné.

  POŠTA ČESKOSLOVENKÁ 1919
  Název skupiny československých poštovních známek rakouského a uherského původu, opatřených třířádkovým knihtiskovým přetiskem POŠTA/ČESKOSLOVENSKÁ/1919.

  Poštmistr
  V minulosti vedoucí nebo majitel poštovního úřadu nebo poštovní stanice. Původně byl titul poštmistra dědičný, většina dědičných poštovních úřadů byla vykoupena státem v průběhu 19. stol.

  Poštovna
  Malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému poštovnímu úřadu.

  Poštovní kurs
  Pravidelné spojení se stanovenou dopravní cestou a časovými údaji pohybu dopravních prostředků, kterých se používá k přepravě poštovních zásilek.

  Průsvitka
  Ztenčení papíru v obrazu známky a viditelná proti světlu nebo ve zviditelňujícím médiu (např. lázeň lihu). Průsvitka je ochranou poštovních známek před padělateli.

  Předznámkový dopis
  Dopis z doby před zavedením poštovních známek.

  Příležitostné razítko
  Zvláštní druh denního razítka, které se používá při určité významné události. Zpravidla obsahuje vhodnou kresbu nebo příležitostný text.

 • R
  Rámcové zoubkování
  Zoubkování, při němž se perforačními otvory opatří celý přepážkový arch (list) najednou, jedním úderem perforačního stroje.

  Razítko z ochoty
  Termín vystihující účel, za kterým zhotovila pošta otisk poštovního razítka. Charakter orazítkovaného mat. naznačuje, že otisk razítka byl zhotoven záměrně a postrádá funkční aspekty poštovního provozu (srovnej s mache).

  Retuš
  Vžité filatelistické označení pro změnu v obraze známky vzniklou opravou provedenou na odpovídajícím známkovém poli tiskové formy. Sběratelský rozdíl na této opravené známce nazýváme retuš.

 • Ř
  Řádkové zoubkování
  Zoubkování, při němž se opatřuje otvory každá vodorovná a svislá řada zvlášť. Svislé otvory se křižují nahodile s vodorovnými a tím vytvářejí obvykle nepravidelné seskupení otvorů v rozích známek.

 • UPU - Světová poštovní unie

  S
  Sdružené zoubkování
  Zoubkování, při němž bylo použito kombinace hřebenového a řádkového zoubkování.

  Sezónní pošta
  Pošta, která je v provozu jen po určitou část ročního období, např. v určitých letoviscích, rekreačních oblastech, v době turistické a lázeňské sezóny apod.

  Složka
  Nahodilá výrobní vada vzniklá při výrobě papíru nebo při manipulaci s ním při tisku. Po rozložení složky se objeví plochy papíru bez tisku.

  Spojka
  Filatelistické označení pro dvojici známek spojenou jedním nebo více potištěnými či potištěnými kupóny, které jsou součástí jednoho a téhož přepážkového listu (archu). Podle polohy známek rozlišujeme spojky vodorovné nebo svislé (nezaměňuj s meziarším).

  Svitková známka
  Známka jejíž expediční forma je odlišná od běžně používané formy odpočítaných snášených přepážkových archů a (listů). Spočívá ve zvláštním způsobu rozdělení tiskových archů známek a stočení jejich předepsaného počtu do souvisle spojených, oddělených nebo neoddělených pásů známek (svitků). Jsou určeny především pro prodej v automatech.

  Světová poštovní unie (UPU)
  Odborná instituce OSN, založena v roce 1874, zajišťuje organizaci a zdokonalování poštovních služeb, rozvoj mezinárodní spolupráce a svobodu průvozu (tranzitu).Sídlo má v Bernu.

 • Thurn-Taxis

  T
  Thurn-Taxisové
  Italský rod s výrazným podílem na organizaci historického poštovnictví v západní a střední Evropě.

  Tisk na lepu
  Nahodilá výrobní vada, tisk vzniklý obráceným vložením archu do stroje (stranou opatřenou lepem k tisknoucím prvkům tiskové formy) nebo vložením archu papíru s oboustranně naneseným lepem.

 • UPU - Světová poštovní unie

  U
  UPU
  viz. Světová poštovní unie.

 • Zoubkoměr

  Z
  Záložka
  Výrobní vada papíru vzniklá přehnutím okraje papíru na rub při jeho průchodu strojem, přehnutá část zůstane nepotištěná.

  Zálepka
  Druh celiny, list papíru formátu A5 na třech stranách s okraji opatřenými lepem, oddělených od vlastní zálepky perforací nebo průsekem. Po přeložení se okraje slepí. Výplatní hodnota odpovídala poštovnému za psaní do 20 g.

  Zásobník
  Základní filatelistická pomůcka. Kniha z tlustých listů opatřených průsvitnými pásky k zasouvání známek a jiných předmětů filatelistického zájmu.

  Znalecká značka
  Otisk symbolu stylizovaného podpisu, jména nebo rukopisné označení filatelistickým znalcem na rubu známky, celiny či celistvosti. Umístění vyjadřuje posudek znalce a jeho názor na pravost a jakost zkoušeného předmětu filatelistického zájmu. Význam umístění znalecké značky bývá uveden ve filatelistických katalozích.

  Známky s perfinem
  Známky prodírkované soustavou jehel sestavených zpravidla do podnikové značky. Toto označení mělo zabránit použití známek k jiným než podnikovým účelům.

  Zoubkoměr
  Základní filatelistická pomůcka ke zjišťování rozměrů zoubkování.

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist