Kronika roku : 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Kronika našeho klubu - rok 2016

Aktualizace k: 10. 4. 2016 | Zpracovala: Ing. Hana Horynová

Znak KF Trutnov Výbor klubu v roce 2016:

Předseda: Pavel Janata
Místopředseda: ing. Karel Kubišta
Hospodář: ing. Richard Houdek
Novinková služba: Petr Krtička
Člen: Antonín Rieger
Člen: ing. Hana Horynová

 • Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada

  Valná hromada dne 19.3.2016

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se dne 19.3.2016 (sobota)

  Letošní valná hromada se konala dne 19. března v Malém sále Městského úřadu. Vzhledem k nízké účasti byla valná hromada zahájena až v 8.45 hod.

  Program valné hromady:
  1. Zpráva z VH Svazu filatelistů v Praze
  2. Zpráva o činnosti v roce 2015 – P. Janata
  3. Zpráva o hospodaření – ing. Houdek
  4. Zpráva revizní komise – ing. Kubišta
  5. Návrh činnosti na letošní rok – P. Janata
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Beseda s rytcem panem Bohumilem Schneiderem

  Program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými.

  AD 1. Zpráva z Valné hromady Svazu českých filatelistů v Praze:
  Dne 15.12.2015 se zástupce našeho klubu pan Pavel Janata zúčastnil valné hromady SČF v hotelu Olympic. Slavnostní zahájení provedl ing. Walter Műller, který přivítal delegáty, hosty a přednesl obsáhlou zprávu. Svaz má v současné době na 5504 členů, roční úbytek je 7 %.

  Zvolení byli: Walter Müller – předseda
  Mgr. Jaroslav Maleček – místopředseda pro vnitrosvazovou činnost
  Ing. Vít Vaníček – místopředseda pro zahraniční činnost
  Ing. Julius Cacka – tajemník
  PhMr. Vladislav Beneš – předseda revizní komise

  Představenstvo má 11 členů.

  VH schválila nové stanovy.

  AD 2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulý rok:
  Předseda klubu Pavel Janata vzpomněl ve své zprávě na zájezd do Prahy dne 3.9.2015 na celorepublikovou akci Sběratel, na oblastní výměnné schůzky, webové stránky a klubovou vývěsku v Bulharské ulici na čp. 52. Zde všude mohou členové získávat nejnovější informace z oblasti filatelie i činnosti klubu.

  AD 3. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok (v Kč):
  Zprávu přednesl hospodář klubu pan ing. Richard Houdek.
  Příjmy ............... 102 042,84
  Výdaje ............... 102 272,--
  Ztráta ................... 229,16

  Zůstatky:
  - pokladna ............ 13 071,--
  - bankovní účet ....... 20 856,83
  - novinkář ............ 57 091,--
  - DKP ................. 15 960,--
  - celkem: ............ 106 978,83

  Za kalendářní rok 2015 došlo ke zvýšení majetku klubu o 707,84 Kč. Hodnota k 31.12.2015 činí 73 478,83 Kč. AD 4. Zpráva revizní komise:
  Zprávu přednesl ing. Karel Kubišta. Potvrdil správnost údajů ze zprávy o hospodaření s tím, že byly účetní doklady při kontrole správně zaúčtovány.

  AD 5. Návrh činnosti na letošní rok:
  S návrhem přítomné seznámil předseda klubu pan Pavel Janata. Vyzdvihl jako stěžejní bod letošního roku účast klubu na 150. výročí bitvy 1866 v Muzeu v Podkrkonoší, kde bude 25.6.2016 zřízena příležitostní přepážka, příležitostné razítko s návrhem M. Svobodové, R nálepka s čárovým kódem a dopisnice s obrázkem od trutnovského malíře Miloše Tryzny. Na trutnovské poště bude v sobotu 25.6. a v pondělí 27.6. k dispozici Apost s textem vztahujícím se k tomuto výročí.

  Dále ve Žďáře nad Sázavou bude ve dnech 2. - 5. 6. letošního roku uspořádána místním klubem česko-slovenská filatelistická výstava.

  Další informaci podal pan Pavel Janata, který upozornil na vydání aršíku manželů Knotkových, který bude nést tématiku v Zoologické zahrady ve Dvoře Králové n/L. (podzim 2016). Bude to v pořadí druhý aršík s tématikou zoologických zahrad, který letos vyjde.

  AD 6. Diskuze:
  - MUDr. Plzák: dotaz na ČSF - co pro jednotlivé kluby svaz dělá. Navrhl, abychom se osamostatnili. Pokusíme se na příští VH pozvat tajemníka svazu, aby nám celou záležitost vysvětlil.

  - Antonín Rieger: podal zprávu o výpůjčce filatelistického materiálu z Městské knihovny. Opětovně bylo konstatováno, že je o výpůjčku malý zájem. Půjčované katalogy Michel jsou zastaralé, ale nákup nových si nemůžeme dovolit, jedná se o částku 16-18 tis.

  - pan Michal Čipel podal informaci o vlastních známkách ve Dvoře Králové, které se budou prodávat v měsíci květnu letošního roku. Vydaný aršík bude s tématikou zvířat ze Zoo DK n/L.

  AD 7. Usnesení:
  Návrhy na usnesení přednesl ing. Karel Kubišta. Se všemi usneseními bylo jednohlasně souhlaseno. Přítomno bylo 23 členů klubu, 3 hosté.

  Zapsala: ing. Horynová

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist